فهرست کلماتی که با حرف ش شروع می شود در حل جدول | راهنمای حرف ش در جدول

سایت جدولیاب نوشت:

برخی کاربران برای حل جدول نیاز به راهنمایی دارند در این پست از جدول یاب راهنمای حل جدول حرف ش را آماده کرده ایم. این کلمات که با حرف ش شروع می شوند توسط طراحان جدول در جدول های شرح در متن و کلاسیک به کار می روند. البته برای یافتن این کلمات راه دیگری هم هست. قسمت جستجوی کلمات سایت جدول یاب هم به یافتن کلمات جدولی و ۴۱ بانک دیگر از منابع معتبر همچون فرهنگ های دهخدا، معین، عمید، هوشیار، سره، مترادف و متضاد و … کمک می کند.

راهنمای حرف ش در جدول

در این مطلب از پایگاه خبری جدول یاب راهنمای حرف ش در جدول را مشاهده می کنید:

شاخه اصلی سپیدرود : قزل اوزن

شاخه ای از ریاضیات عالی : دیفرانسیل ، آنالیز

شاخه ای از فیزیک : ترمودینامیک

شاخه درخت : قضیب ، شاخسار

شاخه های درخت : قضبان

شاداب : ریان

شادمانی : طرب

شادی بخش : فرح بخش

شادی کردن : ابتهاج

شادی و سرور : فرح

شارب : سبیل

شاعر : سراینده

شاعر آلمانی سده نوزدهم : فردریک نیچه

شاعر اصفهانی : هاتف اصفهانی ، آتش اصفهانی ، سروش اصفهانی

شاعر انگلیسی دیوان نغمه های بیگناهی : ویلیام بلیک

شاعر انگلیسی سده چهاردهم : جفری چاسر

شاعر انگلیسی سده نوزدهم : لردبایرون ، آلفرد تنیسون ، ویلیام موریس

شاعر انگلیسی سده هجدهم : جان میلتون

شاعر ایتالیایی خالق کمدی الهی :  دانته

شاعر ایرلندی خالق اثر ایستگاه جزیره : شیموس هینی

شاعر پارسی گوی هندی : امیرخسرودهلوی ، بیدل دهلوی

شاعر پریشان : قاآنی

شاعر تبریزی : شهریار ، قطران تبریزی ، همام تبریزی

شاعر تراژدی ادبیات ایتالیا : ویتوریو آلفیری

شاعر دوران جاهلیت اعراب : حاتم طایی

شاعر دوره زندیه : طبیب اصفهانی ، هاتف اصفهانی

شاعر دوره سامانیان : ابوالموید بلخی ، دقیقی

شاعر دوره سلجوقی : ابوالفرج رونی ، ادیب صابر ، ارزقی هروی ، امیرمعزی ، باباطاهر ، معزی نیشابوری ، مهستی گنجوی

شاعر دوره صفاریان : فیروزمشرقی

شاعر دوره صفویه : اهلی شیرازی ، شیخ بهایی ، محتشم کاشانی ، وحشی بافقی

شاعر دوره غزنویان : کسایی مروزی ، مسعودسعد ، منوچهری دامغانی

شاعر دوره قاجار : ایرج میرزا ، سروش اصفهانی ، شوریده شیرازی ، فروغی بسطامی ، میرزاده عشقی ، نشاط اصفهانی

شاعر روسی سده بیستم : آناآخماتووا

شاعر سبک بازگشت : صبای کاشانی ، هاتف اصفهانی ، مشتاق اصفهانی ، آذربیگدلی ، قاآنی ، نشاط اصفهانی

شاعر سبک خراسانی : رودکی ، شهیدبلخی ، منیجک ترمذی ، کسایی مروزی ، دقیقی ، فردوسی ، عنصری ، منوچهری دامغانی ، امیر معزی ، ناصرخسرو ، سنایی

شاعر سبک عراقی : ابوالفرج رونی ، سعدی ، حافظ ، خاقانی ، نظامی گنجوی ، انوری

شاعر سبک هندی : صائب تبریزی ، کلیم کاشانی ، نظیری نیشابوری ، عرفی شیرازی ، وحیدقزوینی ، طالب آملی

شاعر طنزسرای نامدار ملقب به نسیم شمال : سیداشرف قزوینی

شاعر عصر غزنوی : سنایی

شاعر فرانسوی : ژول رومن

شاعر فرانسوی خالق اثر دفتر سرخ : فرانسواکوپه

شاعر فرانسوی قرن بیستم : پل والری ، ژول رومن ، لویی آراگون

شاعر فرانسوی که به او لقب شاعر غم داده بودند : شارل بودلر

شاعر فریومدی : ابن یمین

شاعر قرن ۱۰ : بابافغانی ، شیخ بهایی ، عرفی شیرازی ، نامی ساوجی ، نظیری نیشابوری ، وحشی بافقی ، هلالی جغتایی ، فیضی دکنی ، جمالی دهلوی ، محتشم کاشانی ،اهلی شیرازی ، مکتبی شیرازی ، نظیری نیشابوری ، لسانی شیرازی

شاعر قرن ۱۱ : صائب تبریزی ، طالب آملی ، کلیم همدانی ، فیضی دکنی ، اسیرشهرستانی ، ملاشاه بدخشی ، زیب النسا ، سرمدکاشانی ، محسن فیض کاشانی ، ندین کشمیری ، صوفی مازندرانی ، قدسی مشهدی ، باذل مشهدی ، نظیری نیشابوری ، فیاض لاهیجی ، منیرلاهوری

شاعر قرن ۱۲ : آذربیگدلی ، طبیب اصفهانی ، مشتاق اصفهانی ، هاتف اصفهانی ، وصال شیرازی ، ، صبای کاشانی ، حزین لاهیجی ، باذل مشهدی ، صباحی بیدگلی ، حشمت بدخشانی ، سپندی سمرقندی

شاعر قرن ۱۳ : غالب دهلوی ، فرخی یزدی ، میرزاده عشقی ، یغمای جندقی ، نشاط اصفهانی ، فروغی بسطامی ، وصال شیرازی ، محمودخان صبا ، صبای کاشانی ، بیدل کرمانشاهی ، عبرت نایینی ، جیحون یزدی

شاعر قرن ۳ : ابوسلیک گرگانی ، بسام کورد ، رودکی سمرقندی ، حنظله بادغیسی ، راتبه نیشابوری ، ابن رومی ، ابوحفص سغدی ، شهیدبلخی ، مسعودی مروزی ، فیروز مشرقی

راهنمای حرف ش در جدول

شاعر قرن ۴ : ابوشکور بلخی ، ابوسعید ابوالخیر ، ابوالفتح بستی ، ابوطاهرخسروانی ، رونقی بخارایی ، بدیع بلخی ، ابوالمویدبلخی ، خجسته سرخسی ، دقیقی ، رودکی ، ابوحفص سغدی ، شهید بلخی ، خبازی نیشابوری ، منیجک ترمذی ، منطقی رازی ، فردوسی ، کسایی مروزی ، طاهرچغانی

شاعر قرن ۵ : ابوسعیدابوالخیر ، فخرالدین اسعدگرگانی ، اسدی طوسی ، باباطاهر ، عنصری ، فرخی سیستانی ، قطران تبریزی ، منوچهری دامغانی ، مسعودسعد ، سنایی ، عسجدی ، فرخی سیستانی ، قطران تبریزی ، منوچهری دامغانی ، ناصرخسرو ، ازرقی هروی ، ابوالفرج رونی

شاعر قرن ۶ : خاقانی ، اثیر اخسیکتی ، خیام نیشابوری ، سلمان ساوجی ، سنایی ، ظهیرفاریابی ، نظامی گنجوی ، نظامی عروضی ، انوری ، ادیب صابر ، ابوالفرج رونی ، اشرف غزنوی ، فلکی شروانی ، مهستی گنجوی ، عطارنیشابوری ، رشیدالدین وطواط ، بهاالدین ولد

شاعر قرن ۷ : سعدی شیرازی ، ظهیری سمرقندی ، عطارنیشابوری ، فخرالدین عراقی ، مولوی ، همام تبریزی ، امیرخسرودهلوی ، شیخ محمودشبستری ، سیف فرغانی ، ابن یمین ، اوحدی مراغه ای ، نظامی گنجوی

شاعر قرن ۸ : ابن یمین ، اوحدی مراغه ای ، خواجوی کرمانی ، عبید زاکانی ، حافظ شیرازی ، امیرخسرودهلوی ، حیدرشیرازی ، همام تبریزی ، کمال خجندی ، شیخ محمودشبستری ، سلمان ساوجی ، نعمت الله ولی

شاعر قرن ۹ : عبدالرحمن جامی ، قاسم انوار ، فخرالدین بخاری ، هلالی جغتایی ، اهلی شیرازی ، بابافغانی ، مکتبی شیرازی ، نعمت الله ولی ، حسن شاه هروی ، اسیری لاهیجی

شاعر قرن سوم و چهارم که او را اولین شاعر پارسی زبان دانسته اند : ابوحفص سغدی

شاعر معاصر ایرانی : احمدشاملو ، مهدی اخوان ثالث ، حسین مسرور ، حسین منزوی ، حمیدی شیرازی ، فریدون مشیری ، رهی معیری ، سهراب سپهری ، نیمایوشیج ، شفیعی کدکنی ، شهریار ، عارف قزوینی ، عمادخراسانی ، محمدتقی بهار ، نظام وفا ، هوشنگ ابتهاج

شاعر معاصر کاشانی : نظام وفا

شاعر معاصر یونانی : یانیس ریتسوس

شاعر معروف ایتالیایی : لئوپاردی ، دانته

شاعر معروف ایتالیایی خالق اثر دکامرون : بوکاچیو

شاعر معروف ترک : عاشق پاشا

شاعر معروف فرانسوی : پل والری

شاعر نابینای یونان باستان : هومر

شاعر نامدار آلمانی : گوته

شاعر نوپرداز ایرانی : نیمایوشیج ، گرمارودی

شاعر و افسانه نویس فرانسوی : لافونتن

شاعر و متفکر پاکستانی : اقبال لاهوری

شاعر و نقاش معاصر کاشانی : سهراب سپهری

شاعر و نمایشنامه نویس اهل جزیره سنت لوسیا : درک والکوت

شاعره معاصر ایرانی : پروین اعتصامی ، طاهره صفارزاده ، فروغ فرخزاد

شاگرد ابن سینا : بهمنیار ، ابوعبیدجوزجانی

شاگرد استاد : میلاو

شاگرد امام صادق : جابربن حیان

شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی : علامه حلی

شاگرد شیخ بهایی : ملاصدرا ، محقق سبزواری

شاگرد مدارس عالی : دانشجو

شاگرد مغازه : پادو

شاگرد مولوی : حسام الدین چلپی

شاگرد میرداماد : ملاصدرا ، فیض کاشانی

شالیکوب : دنگ

شان و شوکت : طمطراق

شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا : آبراهام لینکلن

شاه تیر سقف : بالار

شاهرگ : حبل الورید

شاهنشاهی : امپریال

شایستگی : لیاقت ، قابلیت

شایسته تر : احق

شایسته و سزاوار : قابل ، لایق

شایع ترین اختلال کروموزومی در انسان : سندرم ترنر

شایع ترین بیماری پوستی : آکنه

شایع ترین تومور اولیه مغزی : گلیوما

شب رنگ : شبدیز

شب زنده داری : احیا

شب عرب : لیل

شب نزول قرآن : شب قدر

شباب : جوانی

شبانگاه : مسا

شبدر وحشی : ذرق

شبکه کامپیوتری جهانی : اینترنت

شبگرد : عسس

شبه جزیره ای در آمریکای شمالی : لابرادور

شبه جزیره ای در اروپا : بالکان ، اسکاندیناوی

شبه جزیره ای در قطب جنوب : پالمر

شبه فلزها در شیمی : هالوژن

شبیخون : ایلغار

شبیه و نظیر : مانند

شپش : قمل

شتاب کردن : عجله

شتابان : عجول

شتابنده و چالاک : عاجل

شتر بارکش : لوک

شتر بزرگ : هیون

شتر بی کوهان : لاما ، جمل

شتر تیزرو : جمازه

شتر عرب : ابل

شتر قربانی : هدی

شتر قوی هیل : لوک

شتر ماده : ناقه

شتربان : ساربان

شترمرغ آمریکایی : ناندو

شخص قوی هیکل : لندهور

شخصیت : پرسوناژ ، کاراکتر

شراره آتش : آبید

شراع : بادبان

شرح احوال و تذکره : بیوگرافی

شرح حالی که خود شخص بنویسد : اتوبیوگرافی

شرح کتاب اوستا : ایارده

شرط بستن : رهان

شرق : خاور

شرق اوسط : خاورمیانه

شرق شناس : مستشرق ، خاور شناس

شرق شناسی : استشراق

شرکت : کمپانی

شریان : سرخرگ

شریف و نجیب : والا

شستن مذهبی : غسل

شسته نشده  ناشور

شش ضلعی : مسدس

شش یک هر چیزی : دانگ

ششمین نت : لا

شعبده : تردستی

شعبده باز : تردست

شعبه : شاخه ، فرقه

شعبه بزرگی از نژاد سفیدپوست : آریایی

شعر باباطاهر : دوبیتی

شعر پارسی : سرواد

شعر ژاپنی : هایکو

شعله آتش : الاو ، زبانه ، گر

شغال : اهمر

شقیقه : گیجگاه

شک و تردید : ریب

شکار : نخجیر ، صید

شکارگاه مخصوص شاه : قرق

شکاف سر قلم : فاق

شکاف و ترک : قاچ

شکافنده : فاطر

شکایت کننده : عارض

شکایت نامه : دادخواست

شکست : هزیمت

شکست لشکر : هزیمت

راهنمای حرف ش در جدول

شکست نور : انکسار

شکسته بند : جابر

شکل اروپایی نام اسکندر : الکساندر

شکمبه گوسفند : سیرابی

شکنجه و عقوبت : عذاب

شکوفه خرما : طلحه

شکوفه کردن درخت : اناره

شکوه و بزرگی : جلالت ، هیبت

شکوه هیبت : صولت

شکیبا : حلیم ، صبور

شکیبایی : حلم ، صبر

شگفت آور : عجیب

شگفت انگیز : اعجوبه

شگفتی ها : عجایب

شلاق : سوط

شلغم : لفت

شلیل : تالانک

شمارک : بارم

شماره استاندارد بین المللی کتاب : شابک

شمای فرانسوی : وو

شمشیر : تیغ ، سیف

شمشیر از غلاف کشیدن : تجرید

شمشیر برنده : صارم ، حسام ، صمصام

شمشیر پولادین : روهنی

شمشیر حضرت علی (ع) : ذوالفقار

شمشیر عرب : سیف

شمشیر قزاقها : شوشکه

شمشیر هندی : مهند

شمشیربازی : اسکریم

شمشیرزن : سیاف

شمشیرساز : پولادگر

شمع فروش : شماع

شناسنامه : سجل

شناگر معروف روسیه : آلکس پوپوف

شناور : غوطه ور

شنای سینه : کرال

شنبه یهودیان : سبت

شنوا و شنونده : نیوشا

شوخ و بی حیا : لوده

شوخ و پرناز : طناز

شوخ و ظریف : شنگ

شوخی کردن : مداعبت

شورترین دریای جهان : بحرالمیت

شوفر : راننده

شوهر خواهر : آیزنه ، یزنه

شوهر مادر : ناپدری

شوینده : غسال

شهاب سنگ : آیرولیت

شهد : انگبین

اسامی شهر ها در راهنمای حرف ش در جدول

شهر آسمانخراشها : نیویورک

شهر اقبال : لاهور

شهر انار : ساوه

شهر انگور : تاکستان

شهر ایزوگام : دلیجان

شهر باد : منجیل

شهر بادگیرها : یزد

شهر باران : رشت

شهر باستانی ترکیه : انطاکیه

شهر باسلق : ملایر

شهر باغ فین : کاشان

شهر باقلوا : یزد

شهر بزرگ کردستان ترکیه : دیاربکر

شهر بلقیس : سبا

شهر بندری آمریکا : شیکاگو ، فیلادلفیا

شهر بندری اسپانیا : بارسلون

شهر بندری استرالیا : ملبورن

شهر بندری انگلستان : لیورپول

شهر بندری ایتالیا : جنوا ، میلان ،ناپلی ،ویچنزا

شهر بندری برزیل : ریودوژانیرو

شهر بندری پاکستان : کراچی

شهر بندری پرو : کالائو

شهر بندری چین : شانگهای

شهر بندری روسیه در قطب شمال : آرخانگلسک

شهر بندری ژاپن : هیروشیما ، یوکوهاما

شهر بندری عراق : بصره ،فاو

شهر بندری فرانسه : لوهاور ، مارسی

شهر بندری کانادا : ونکوور

شهر بندری کره جنوبی : پوسان

شهر بندری مراکش : کازابلانکا

شهر بندری مصر : اسکندریه

شهر بندری نروژ در قطب شمال : برگن ،تورنتهایم

شهر بندری هلند : روتردام

شهر بندری هندوستان : بمبئی ، کلکته

شهر بندری یمن : بندرعدن

شهر بندری یونان : سالونیک

شهر بی دفاع : رم

شهر پسته : رفسنجان

شهر پیامبر : مدینه

شهر تاج محل : آگرا

شهر توت : کن

شهر چای : لاهیجان

شهر حضرت عیسی : ناصره

شهر خروس : لار

شهر خیالی مشرق : جابلقا

شهر خیالی مغرب : جابلسا

شهر دادگاه جهانی : لاهه

شهر دانشگاهی آمریکا : برکلی

شهر دانشگاهی انگلستان : کمبریج

شهر دانشگاهی ژاپن : تسوکوبا

شهر دانشگاهی فرانسه : سوربن

شهر دانیال : شوش

شهر رازی : ری

شهر رطب : بم

شهر روشنایی : نور

شهر روی آب : ونیز

شهر زیتون : رودبار

شهر زیره : کرمان

شهر سعدی : شیراز

شهر سوهان : قم

شهر شاعران : شیراز

شهر صنعتی آلمان : ینا ، روهر

شهر صنعتی انگلستان : منچستر

شهر عادت : خوی

شهر علی بابا : بغداد

شهر فلاسفه : آتن

شهر کالسکه : دلیجان

شهر کانالهای هلند : آمستردام

شهر کوچک : قصبه

شهر مارکوپولو : ونیز

شهر مرکبات : بم

شهر مسجدالاقصی : بیت المقدس

شهر مقر فیفا : زوریخ

شهر نیروگاه شمال : نکا

شهرآورد : دربی

شهرت : نام آوری ، اشتهار ، داله ، آوازه

شهرداری سابق : بلدیه

شهرنشینی : تمدن ، حضارت

شهرها : بلاد

شهری در آلبانی : اشکودر

شهری در آلمان  : آخن ،اشتوتگارت ،اوبرهاوزن ،بوخوم ،دورتموند ،دوسلدورف ،دویسبورگ ،فرانکفورت ،کلن ،مونیخ ،نورنبرگ ،هامبورگ ،هانوفر

شهری در آمریکا : میلواکی

شهری در آنگولا : لوبانگو

شهری در اتریش : سالزبورگ

شهری در ارمنستان : کروناکان

شهری در ازبکستان : خیوه

شهری در اسپانیا : آندلس ،بیلبائو ،زاراگوزا ،سویل ،مالاگا ،مایورکا ،والنسیا ، پامپلونا

شهری در استان آذربایجان شرقی : آبش‌احمد ، آذرشهر ، آقکند ، اسکو ، اهر ، ایلخچی ، باسمنج ، بخشایش ، بستان‌آباد ، بناب ، بناب مرند ، تبریز ، ترک ، ترکمانچای ، تسوج ، تیکمه‌داش ، جلفا ، خاروانا ، خامنه ، خداجو ، خسروشاه ، خمارلو ، خواجه ، دوزدوزان ، زرنق ، زنوز ، سراب ، سردرود ، سهند ، سیس • سیه‌رود ، شبستر ، شربیان ، شرفخانه ، شندآباد ، صوفیان ، عجب‌شیر ، قره‌آغاج ، کشکسرای ، کلوانق ، کلیبر ، کوزه‌کنان ، گوگان ، لیلان ، مراغه ، مرند ، ملکان ، ممقان ، مهربان ، میانه ، نظرکهریزی ، وایقان ، ورزقان ، هادیشهر ، هریس ، هشترود ، هوراند ، یامچی

شهری در استان آذربایجان غربی :آواجیق، ارومیه، اشنویه، ایواوغلی، باروق، بازرگان، بوکان، پلدشت، پیرانشهر، تازه‌شهر، تکاب، چهاربرج، خلیفان، خوی، ربط، زرآباد، سردشت، سرو، سلماس، سیلوانه، سیمینه، سیه‌چشمه، شاهین‌دژ، شوط، فیرورق، قره‌ضیاءالدین، قطور، قوشچی، کشاورز، گردکشانه، ماکو، محمدیار، محمودآباد، مرگنلر، مهاباد، میاندوآب، میرآباد، نازک علیا، نالوس، نقده، نوشین‌شهر

شهری در استان اردبیل : آبی‌بیگلو ، اردبیل ، اصلاندوز ، بیله‌سوار ، پارس‌آباد ، تازه‌کند ، تازه‌کند انگوت ، جعفرآباد ، خلخال ، رضی ، سرعین ، عنبران ، فخرآباد ، کلور ، کوراییم ، گرمی ، گیوی ، لاهرود ، مشگین‌شهر ، نمین ، نیر ، هشتجین ، هیر

شهری در استان اصفهان :ابریشم، ابوزیدآباد، اردستان، اژیه، اصفهان، افوس، انارک، آران و بیدگل، ایمان‌شهر، بادرود، باغ بهادران، بافران، برف‌انبار، بهاران‌شهر، بهارستان، بویین و میاندشت، پیربکران، تودشک، تیران، جندق، جوزدان، چادگان، چرمهین، چم گردان، حبیب‌آباد، حسن‌آباد، حنا، خالدآباد، خمینی‌شهر، خوانسار، خور، خوراسگان، خورزوق، داران، دامنه، درچه‌پیاز، دستگرد، دهاقان، دهق، دولت‌آباد، دیزیچه، رزوه، رضوان‌شهر، زاینده‌رود، زرین‌شهر، زواره، زیباشهر، سده لنجان، سفیدشهر، سگزی، سمیرم، شاپورآباد، شاهین‌شهر، شهرضا، طالخونچه، عسگران، علویجه، فرخی، فریدون‌شهر، فلاورجان، فولادشهر، قهدریجان، کاشان، کرکوند، کلیشاد و سودرجان، کمشجه، کمه، کهریزسنگ ، کوشک، کوهپایه، گز، گلپایگان، گل‌دشت، گل‌شهر، گوگد، مبارکه، محمدآباد، مشکات، منظریه، مهاباد، میمه، نایین، نوش آباد، نجف‌آباد، نصرآباد، نطنز، نیک‌آباد، ورزنه، ورنامخواست، وزوان، ونک، هرند

شهری در استان البرز : آسارا، اشتهارد، چهارباغ، طالقان، کرج، کمال‌شهر، کوهسار، گرمدره، گلسار، ماهدشت، محمدشهر، مشکین‌دشت، نظرآباد، هشتگرد

شهری در استان ایلام :آبدانان، آسمان‌آباد، ارکواز، ایلام، ایوان، بدره، پهله، توحید، چوار، دره‌شهر، دلگشا، دهلران، زرنه، سرابله، سراب‌باغ، صالح‌آباد، لومار، ماژین، مورموری، موسیان، مهران، میمه

شهری در استان بوشهر : آب‌پخش، آبدان، امام حسن، انارستان، اَهرم، برازجان، بُردخون، بَردستان، بندر بوشهر، بندر دَیِّر، بندر دیلم، بندر ریگ، بندر سیراف، بندر کنگان، بندر گناوه، بنک، تنگ ارم، جَم، چُغادَک، خارک، خورموج، دالکی، دِلوار، ریز، سعدآباد، شبانکاره، شُنبه، عسلویه، کاکی، کلمه، نخل تقی، وحدتیه

شهری در استان تهران : آبسرد، آبعلی، ارجمند، اسلام‌شهر، اندیشه، باغستان، باقرشهر، بومهن، پاکدشت، پردیس، پرند، پیشوا، تجریش، تهران، جوادآباد، چهاردانگه، حسن‌آباد، دماوند، رباطکریم، رودهن، شاهدشهر، شریف‌آباد، شمشک، شهرری، شهریار، صالح‌آباد، صباشهر، صفادشت، فردوسیه، فشم، فیروزکوه، قدس، قرچک، کهریزک، کیلان، گلستان، لواسان، ملارد، نسیم‌شهر، نصیرآباد، وحیدیه، ورامین

شهری در استان چهارمحال وبختیاری : آلونی، اردل، باباحیدر، بروجن، بلداجی، بن، بیرگان، پرندجان، جونقان، چلگرد، دستنا، سامان، سفیددشت، سودجان، سورشجان، شلمزار، جعفرآباد، شهرکرد، طاقانک، فارسان، فرادنبه، فرخ‌شهر، کیان، گندمان، گهرو، لردگان، مال‌خلیفه، منج، ناغان، نافچ، نقنه، وردنجان، هفشجان

شهری در استان خراسان جنوبی : آرین‌شهر، ارسک، اسدیه، اسفدن، اسلامیه، آیسک، بشرویه، بیرجند، حاجی‌آباد، خضری دشت بیاض، خوسف، زهان، سرایان، سربیشه، سه‌قلعه، شوسف، طبس مسینا، فردوس، قائن، قهستان، مود، نهبندان، نیمبلوک

شهری در استان خراسان رضوی :انابد، باجگیران، باخرز، بار، بایگ، بجستان، بردسکن، بیدخت، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، جغتای، جنگل، چاپشلو، چکنه، چناران، خرو، خلیل‌آباد، خواف، داورزن، دررود، درگز، دولت‌آباد، رباط سنگ، رشتخوار، رضویه، رودآب، ریوش، سبزوار، سرخس، سلامی، سلطان‌آباد، سنگان، شادمهر، شاندیز، ششتمد، شهرآباد، صالح‌آباد، طرقبه، عشق‌آباد، فرهادگرد، فریمان، فیروزه، فیض‌آباد، قاسم‌آباد، قدمگاه، قلندرآباد، قوچان، کاخک، کاریز، کاشمر، کدکن، کلات، کندر، گناباد، لطف‌آباد، مشهد، مشهد ریزه، ملک‌آباد، نشتیفان، نصرآباد، نقاب، نوخندان، نیشابور، نیل‌شهر، همت‌آباد

شهری در استان خراسان شمالی :آشخانه، اسفراین، بجنورد، پیش‌قلعه، جاجرم، حصار گرم‌خان، درق، راز، سنخواست، شوقان، شیروان، صفی‌آباد، فاروج، قاضی، گرمه، لوجلی

شهری در استان خوزستان : آبادان، آغاجاری، اروندکنار، الوان، امیدیه، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغ‌ملک، بستان، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، بهبهان، جایزان، جنت‌مکان، چمران، حر ریاحی، حسینیه، حمیدیه، خرمشهر، دزآب، دزفول، دهدز، رامشیر، رامهرمز، رفیع، زهره، سالند، سردشت، سوسنگرد، شادگان، شوش، شوشتر، شیبان، صفی‌آباد، صیدون، قلعه خواجه، قلعه‌تل، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، مقاومت، ملاثانی، میانرود، مینوشهر، هفتکل، هندیجان، هویزه، ویس

شهری در استان زنجان : آب‌بر، ابهر، ارمغان‌خانه، چورزق، حلب، خرمدره، دندی، زرین‌آباد، زرین‌رود، زنجان، سجاس، سلطانیه، سهرورد، صائین‌قلعه، قیدار، گرماب، ماه‌نشان، نیک‌پی، هیدج

شهری در استان سمنان : آرادان، امیریه، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، درجزین، دیباج، سرخه، سمنان، شاهرود، شهمیرزاد، کلاته خیج، کلاته رودبار، گرمسار، مجن، مهدی‌شهر، میامی

شهری در استان سیستان وبلوچستان :ادیمی، اسپکه، ایرانشهر، بزمان، بمپور، بنت، بنجار، پیشین، جالق، چابهار، خاش، دوست‌محمد، راسک، زابل، زاهدان، زهک، سراوان، سرباز، سوران، سیرکان، فنوج، قصرقند، کنارک، گلمورتی، محمد‌آباد، مهرستان، میرجاوه، نصرت‌آباد، نگور، نوک‌آباد، نیک‌شهر

شهری در استان فارس :آباده ، ارد ، اردکان ، ارسنجان ، استهبان ، اسیر ، اشکنان ، افزر ، اقلید ، اهل ، اوز ، ایج ، ایزدخواست ، باب انار ، بالاده ، بنارویه ، بهمن ، بیرم ، بیضا ، جنت‌شهر ، جهرم ، جویم ، حاجی‌آباد ، خانمین ، خاوران ، خرامه ، خشت ، خنج ، خور ، خومه‌زار ، داراب ، داریان ، دوزه ، دهرم ، رامجرد ، رونیز ، زاهدشهر ، زرقان ، سده ، سروستان ، سعادت‌شهر ، سورمق ، سوریان ، سیدان ، ششده ، شهرپیر ، شیراز ، صغاد ، صفاشهر ، علامرودشت ، فتح‌آباد ، فراشبند ، فسا ، فیروزآباد ، قائمیه ، قادرآباد ، قطب‌آباد ، قیر ، کازرون ، کامفیروز ، کره‌ای ، کنارتخته ، کوار ، گراش ، گله‌دار ، لار ، لامرد ، لپوئی ، لطیفی ، مرودشت ، مشکان ، مصیری ، مهر ، میمند ، نوجین ، نودان ، نورآباد ، نی‌ریز ، وراوی ، هماشهر

شهری در استان قزوین : آبگرم، آبیک، آوج، ارداق، اسفرورین، اقبالیه، الوند، بوئین‌زهرا، بیدستان، تاکستان، خاکعلی، خرمدشت، دانسفهان، رازمیان، سگزآباد، سیردان ، شال، ضیاءآباد، قزوین، کوهین، محمدیه، محمودآباد نمونه، معلم‌کلایه، نرجه

شهری در استان قم : جعفریه، دستجرد، سلفچگان، قم، قنوات، کهک

شهری در استان کردستان :آرمرده ، اورامان ، بابارشانی ، بانه ، بلبان‌آباد ، بویین سفلی ، بیجار ، چناره ، دزج ، دلبران ، دهگلان ، دیواندره ، زرینه ، سروآباد ، سریش‌آباد ، سقز ، سنندج ، شویشه ، صاحب ، قروه ، کامیاران ، کانی‌دینار ، کانی‌سور ، مریوان ، موچش ، یاسوکند

شهری در استان کرمان :اختیارآباد، ارزوئیه، امین‌شهر، انار، اندوهجرد، باغین، بافت، بردسیر، بروات، بزنجان، بم، بهرمان، پاریز، جبالبارز، جوزم، جوپار، جیرفت، چترود، خاتون‌آباد، خانوک، خرسند، درب بهشت، دهج، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبار، ریحان‌شهر، زرند، زنگی‌آباد، زیدآباد، سیرجان، شهداد، شهربابک، صفائیه، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه‌گنج، کاظم‌آباد، کرمان، کشکوئیه، کهنوج، کوهبنان، کیان‌شهر، گلباف، گلزار، ماهان، محمدآباد، محی‌آباد، مردهک، مس سرچشمه، منوجان، نجف‌شهر، نرماشیر، نظام‌شهر، نگار، نودژ، هجدک، هنزا، یزدان‌شهر

راهنمای حرف ش در جدول

شهری در استان کرمانشاه :ازگله، اسلام‌آباد غرب، باینگان، بیستون، پاوه، تازه‌آباد، جوانرود، حمیل، رباط، روانسر، سرپل ذهاب، سرمست، سطر، سنقر، سومار، صحنه، قصر شیرین، کرمانشاه، کرند غرب، کنگاور، کوزران، گهواره، گیلانغرب، میان‌راهان، نودشه، نوسود، هرسین، هلشی

شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد : باشت، پاتاوه، چرام، چیتاب، دهدشت، دوگنبدان، دیشموک، سوق، سی‌سخت، قلعه رئیسی، گراب سفلی، لنده، لیکک، مارگون، یاسوج

شهری در استان گلستان :آزادشهر، آق‌قلا،انبار آلوم، اینچه‌برون، بندر ترکمن، بندر گز، خان‌ببین، دلند، رامیان، سرخنکلاته، سیمین‌شهر، علی‌آباد، فاضل‌آباد، کردکوی، کلاله، گالیکش، گرگان، گمیشان، گنبد کاووس، مراوه‌تپه، مینودشت، نگین‌شهر، نوده خاندوز، نوکنده

شهری در استان گیلان : آستارا، آستانه اشرفیه، احمدسرگوراب، اسالم، اطاقور، املش، بازارجمعه، بره‌سر، بندر انزلی، پره‌سر، ماکلوان، توتکابن، جیرنده، چابکسر، چاف و چمخاله، چوبر، حویق، خشکبیجار، خمام، دیلمان، رانکوه، رحیم‌آباد، رستم‌آباد، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، رودبنه، سنگر، سیاهکل، شفت، شلمان، صومعه‌سرا، فومن، کلاچای، کوچصفهان، کومله، کیاشهر، گوراب زرمیخ، لاهیجان، لشت نشا، لنگرود، لوشان، لوندویل، لیسار، ماسال، ماسوله، مرجغل، منجیل، واجارگاه، هشتپر

شهری در استان لرستان : ازنا، اشترینان، الشتر، الیگودرز، بروجرد، پل‌دختر، چالانچولان، چغلوندی، چقابل، خرم‌آباد، درب گنبد، دورود، زاغه، سپیددشت، سراب‌دوره، شول‌آباد، فیروزآباد، کونانی، کوهدشت، گراب، معمولان، مومن‌آباد، نورآباد، ویسیان

شهری در استان مازندران : ارطه، آلاشت، امام‌زاده عبدالله، آمل، امیرکلا، ایزدشهر، بابل، بابلسر، بلده، بهشهر، بهنمیر، پل سفید، تنکابن، جویبار، چالوس، چمستان، خرم‌آباد، خلیل‌شهر، خوش‌رودپی، دابودشت، رامسر، رستمکلا، رویان، رینه، زرگرمحله، زیرآب، ساری، سرخ‌رود، سلمان‌شهر، سورک، شیرگاه، شیرود، عباس‌آباد، فریدون‌کنار، فریم، قائم‌شهر، کتالم و سادات‌شهر، کلارآباد، کلاردشت، کله‌بست، کوهی‌خیل، کیاسر، کیاکلا، گزنک، گلوگاه، گلوگاه بابل، گتاب، محمودآباد، مرزن‌آباد، مرزیکلا، نشتارود، نکا، نور، نوشهر

شهری در استان مرکزی : آستانه، آشتیان، اراک، پرندک، تفرش، توره، جاورسیان، خشکرود، خمین، خنداب، داوودآباد، دلیجان، رازقان، زاویه، ساروق، ساوه، سنجان، شازند، شهباز، غرق‌آباد، فرمهین، قورچی‌باشی، کارچان، کرهرود، کمیجان، مأمونیه، محلات، مهاجران، میلاجرد، نراق، نوبران، نیم‌ور، هندودر

شهری در استان هرمزگان : ابوموسی، بستک، بندر چارک، بندر خمیر، بندرعباس، بندر لنگه، پارسیان، جاسک، جناح، حاجی‌آباد، درگهان، دهبارز، رویدر، زیارت‌علی، سندرک، سوزا، سیریک، فارغان، فین، قشم، کنگ، کیش، هرمز، هشت‌بندی، میناب

شهری در استان همدان : ازندریان ، اسدآباد ، برزول ، بهار ، تویسرکان ، جورقان ، جوکار ، دمق ، رزن ، زنگنه ، سامن ، سرکان ، شیرین‌سو ، صالح‌آباد ، فامنین ، فرسفج ، فیروزان ، قروه درجزین ، قهاوند ، کبودرآهنگ ، گل‌تپه ، گیان ، لالجین ، مریانج ، ملایر ، مهاجران ، نهاوند ، همدان

شهری در استان یزد :ابرکوه، احمدآباد، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، حمیدیا، خضرآباد، دیهوک، زارچ، شاهدیه، طبس، عشق‌آباد، عقدا، مروست، مهردشت، مهریز، میبد، ندوشن، نیر، هرات، یزد

شهری در استرالیا : آدلاید ، کانبرا ، سیدنی ، ملبورن

شهری در اسکاتلند : گلاسکو

شهری در افغانستان : بلخ ، جلال آباد ،غزنین ،قندهار ،مزارشریف ،هرات ، کابل

شهری در اندونزی : باندونگ ، جاکارتا

شهری در انگلستان : همپشایر ، بیرمنگام ، لندن ، نیوکاسل ، بیرمنگهام ، منچستر ، بریستول ، ناتینگهام ، کاونتری ، نوریچ

شهری در ایالت تگزاس : دالاس

شهری در ایالت واشینگتن : سیاتل

شهری در ایتالیا : پالرمو ،فلورانس ، ویچنزا ، میلان ، ونیز ، جنوا ، اودینزه ، تورینو ، کالیاری ، ناپل ، پارما

شهری در بحرین : قطیف ، منامه

شهری در برزیل : سالوادور ، سائوپائولو ، برازیلیا ، ناتال ، سوروکابا ، سانتوس

شهری در بلغارستان : بورگاس ، پلودیو ، صوفیه

شهری در پاکستان : پیشاور ،راولپندی ،لاهور ، اسلام آباد ، کراچی

شهری در پرتغال : پورتو ، لیسبون

شهری در تانزانیا : آروشا ، دارالسلام

شهری در ترکیه : آدانا ،آنتالیا ،ارزروم ،ازمیر ،اسکندرون ،بورسا ،ترابوزان ،دنیزلی ، دیاربکر ، یوزگات ، استانبول ، آنکارا

شهری در جمهوری آذربایجان : نخجوان ، باکو

شهری در چین : دالیان ، هنگ کنگ ، شانگهای ، پکن

شهری در روسیه : ساروف ، قازان ، سن پترزبورگ ، مسکو

شهری در ژاپن : اوزاکا ،ساپورو ،سایتاما ،فوکوکا ،کاوازاکی ،کوبه ،کیوتو ،ناکازاکی ،ناگویا ،نیگاتا ، توکیو

شهری در ساحل غربی خزر : آستارا

شهری در سوئیس : زوریخ ، سن موریتز ،لوزان ، ژنو ، برن

شهری در سودان : بحیره

شهری در سوریه : حلب ، دمشق ، لاذقیه

شهری در شمال غربی بوشهر: گناوه

شهری در عراق : تکریت ،حلبچه ،کرکوک ،موصل ، بغداد ، اربیل ، بصره ، نجف

شهری در فرانسه : بوردو ، نانت ، پاریس ، لیل ، مارسی ، نانسی ، نیس

شهری در فلسطین : ناصره ، رام الله

شهری در قزاقستان : آلماتی

شهری در کانادا : تورنتو ، اتاوا ، کبک ، ونکوور ، مونترال ، اوشاوا

شهری در لیبی : بنغازی ، طرابلس

شهری در نیجریه : لاگوس ، آبوجا

شهری در نیوزیلند : کرایست چرچ

شهری در هلند : ماستریخت ، آمستردام ، روتردام ، لاهه ، هارلم ، اوترخت

شهری در هندوستان : بنارس ، حیدرآباد ، دهلی نو ، کلکته ، بمبئی

شهری در یونان : پاتراس  ، هراکلیون ، آتن

شهری که در دو قاره قرار دارد : استانبول

شهید شیرخوار واقعه کربلا : علی اصغر

شهیر : نامی

شیپور : نفیر

شیپور روز رستاخیز : صوراسرافیل

شیپور گوش : استاش

شیخ اجل : سعدی

شیر اول گاو : فله

شیر بیشه : اسامه ، حیدر

شیر خوردنی : لبن

شیر درنده : ضرغم ، ضرغام ، ضیغم  ، ارسلان ، غضنفر ، هرثمه ، هژبر

شیر دوشیده : حلیب

شیر عرب : اسد

شیر ماک : آغوز

شیر نر : لیث

شیرابه : لاتکس

شیربرنج : شیربا

شیرجه زدن : دائو

شیرقهوه معروف ایتالیایی : کاپوچینو

شیره چغندرقند : ملاس

شیره خرما : مت

شیرین سخن : شکرشکن

شیرین و گوارا : مهنا

شیرینی : حلاوت

شیرینی فروش : قناد

شیز : آبنوس

شیشه : آبگینه ، زجاج

شیشه و قرابه : کپ

شیطان : اهریمن ، ابلیس ، خناس

شیعه دوازده امامی : اثناعشریه

شیفته : واله

شیمی کربنی : آلی

شیمی کره زمین : ژئوشیمی

شیمیدان : شیمیست

شیمیدان آمریکایی سده بیستم : کارل پولینگ

شیمیدان انگلیسی کاشف هیدروژن خالص : هنری کاوندیش

شیمیدان ایتالیایی کاشف واحد مول : آمدئو آووگادرو

شیمیدان روسی مبدع جدول عناصر تناوبی : مندلیف

شیمیدان سوئدی مخترع دینامیت : آلفرد نوبل

شیمیدان فرانسوی سده بیستم : هانری بکرل

شیمیدان فرانسوی سده نوزدهم : مارسلن برتلو

شیمیدان فرانسوی سده هجدهم : ژاک شارل

شیمیدان فرانسوی کاشف خاصیت رنگ زدایی کلر : برتوله

شیمیدان فرانسوی کاشف قانون بقای جرم : لاوازیه

شیمیدان فرانسوی کاشف گاز سمی سیانوژن : گی لوساک

شیمیدان مبدع پارچه ضد آب : چارلز مکینتاش

شیون : ضجه

شیوه : اسلوب ، طریقه

شیوه ای در نقاشی مشرق زمین : مینیاتور

شیوه رفتار : قلق

شیوه نگارش : رسم الخط

شیهه اسب : صیهل

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *