با ۲۹ تفاوت یوکاریوت و پروکاریوت آشنا شوید ، مناسب برای دانش آموزان رشته تجربی

سایت جدولیاب نوشت:

۱یوکاریوت ها: دارای هسته مشخص و محصور در غشاپروکاریوت ها : فاقد هسته۲یوکاریوت ها: دارای اندامک های غشا دار و مشخصپروکاریوت ها : فاقد اندامک‌های محدود به غشا است.۳یوکاریوت ها: اندازه بسیار متنوعی دارند.پروکاریوت ها : اندازه یک سلول پروکاریوت ۱ تا ۱۰ میکرومتر است.۴یوکاریوت ها: ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است.پروکاریوت ها : ماده ژنتیکی سلول در ناحیه شبه هسته‌ای موسوم به نوکلئوئید (Nucleoid) متمرکز شده ‌است.۵یوکاریوت ها: سلول های یوکاریوتی دارای سه نوع RNA پلی مراز اصلی هستند. البته کلروپلاست و میتوکندری نیز RNA پلی مراز دارند.پروکاریوت ها : سلول های دارای یک نوع RNA پلی مراز هستند.۶یوکاریوت ها: ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته (Nucleus) متمرکز است. بخش اندکی نیز درون اندامک‌های درون سلولی نظیر میتوکندری، کلروپلاست و گلی اکسیزوم دیده می شود.پروکاریوت ها : ماده ژنتیکی سلول پروکاریوتی که از لحاظ کمیت ۷۰۰ مرتبه کم‌تر از ماده ژنتیکی نوع یوکاریوتی است.۷یوکاریوت ها: تاژک سلول یوکاریوتی عمدتاً از جنس پروتئین استوانه‌ای شکل میکروتوبول است.پروکاریوت ها : تاژک سلول پروکاریوتی از جنس پروتئین فلاژلین است.۸یوکاریوت ها: تاژک در حال حرکت، دارای حرکت شلاقی استپروکاریوت ها : تاژک در حال حرکت، دارای حرکت چرخشی است.۹یوکاریوت ها: فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می توان یافتپروکاریوت ها : فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را نمی توان یافت۱۰یوکاریوت ها: حجم یک سلول یوکاریوتی هزاران بار بزرگتر از نوع پروکاریوتی است.پروکاریوت ها : حجم یک سلول پروکاریوتی کم است.۱۱یوکاریوت ها: فرمانروی :آغازیان -گیاهان- جانوران – قارچ ها در این گروه قرار دارند.پروکاریوت ها : فرمانروی باکتری ها شاخص‌ترین نوع پروکاریوت ها هستند.۱۲یوکاریوت ها: فرایند رونویسی در سلول های یوکاریوت کمی پیچیده تر از سلول های پروکاریوتی است. دارای اینترون و اگزونپروکاریوت ها : فرایند رونویسی در سلول های یوکاریوت کمی ساده تر از سلول های یوکاریوتی است. و فاقد اینترون و اگزون (البته در آرکی باکترها استثا)۱۳یوکاریوت ها: دارای پروتئین های متنوع است و دارای ۴ تا ۵ نوع هیستون که به DNA پیوسته اند.پروکاریوت ها : دارای معدودی پروتئین (اکثراً آنزیم) است و فاقد هیستون۱۴یوکاریوت ها: دارای پروتئین های اکتین یا میوزین است.پروکاریوت ها : فاقد پروتئین های اکتین یا شبه میوزین است.۱۵یوکاریوت ها: دارای میکروتوبول است.پروکاریوت ها : فاقد میکروتوبول است.۱۶یوکاریوت ها: کروموزوم های نوکلئوپروتئین دارند.پروکاریوت ها : کروموزوم های نوکلئوپروتئین ندارند.۱۷یوکاریوت ها: میتوز و میوز دارند.پروکاریوت ها : میتوز ندارند.۱۸یوکاریوت ها: ژنوم آن ها بیش از یک مولکول DNA خطی است.پروکاریوت ها : دارای یک مولکول DNA حلقوی۱۹یوکاریوت ها: ریبوزوم S80 دارند= بزرگتر و پیچیده تر البته در کلروپلاست و میتوکندری از نوع S70 دارند.پروکاریوت ها : ریبوزوم S70 دارند= کوچکتر و ساده تر۲۰یوکاریوت ها: سانترومر یا کینه توکور دارند.پروکاریوت ها : سانترومر یا کینه توکور ندارند.۲۱یوکاریوت ها: یک یا چند هستک دارندپروکاریوت ها : هستک ندارند.۲۲یوکاریوت ها: دارای کیپه های متعدد از یک ژنپروکاریوت ها : از هر ژن یکی دارند.۲۳یوکاریوت ها: همانندسازی در مواضع متعدد یا دارای چندین دوراهی همانندسازیپروکاریوت ها : یک نقطه شروع همانندسازی دارند و دو جهتی .۲۴یوکاریوت ها: سنتز همه زنجیره های پلی پپتیدی با متیونین فرمیله نشده آغاز می شود.پروکاریوت ها : سنتز همه زنجیره های پلی پپتیدی با متیونین فرمیله آغاز می شود.۲۵یوکاریوت ها: ردیف هاگنس (TATA )، راه انداز (پروموتور) RNA پلیمراز۲ است که به ردیف پرینبو در پروکاریوت ها شباهت دارد.پروکاریوت ها : ردیف پرینبو(TATAATG ) در نزدیکی نقطه آغاز راه انداز (پروموتور) جای دارد.۲۶یوکاریوت ها: معمولاً در انتهای ۵ پریم mRNA کلاهک وجود دارد.پروکاریوت ها : کلاهک یا cap وجود ندارد.۲۷یوکاریوت ها: به دو انتهای mRNA پروتئین های پیوسته متفاوت متصل است.پروکاریوت ها : فاقد پروتئین های پیوسته به انتهای mRNA است.۲۸یوکاریوت ها: اکثراً ردیف پلی A بلندی در انتهای ۳پریم در mRNA داند.پروکاریوت ها : وجود ردیف پلی A در انتهای ۳پریم در mRNA نادر است.۲۹یوکاریوت ها:mRNA منحصراً (مونو سیسترونی) یا تک ژنی است.پروکاریوت ها : mRNA چندژنی (پلی سیسترونی) در آن‌ها متداول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *