انواع متن تیکه دار برای استوری


امروز با متن های جدید شاخ دار و تیکه دار اومدیم که امیدوارم براتون مفید بوده باشه … اگر به دنبال متن های جدید شاخ دار هستید که در فضای مجازی با دوستان خود به اشتراک بذارید میتونید…… از بین متن های پایین که از چندین متن و نوشته های ناب گلچین کردیم ، به سلیقه ی خودتون متنی رو انتخاب کرده و در فضای مجازی مثل اینستاگرام و واتساب و …. با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بذارید … لطفا نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو راجع به متن ها برامون بفرستید ما دیدن نظرات شما میتونیم برای مطالب بهتر و برانرژی تر بیایم.

متن سنگین فلسفی

متن تیکه دار برای استوری

 

آدَم نِمیبینَم کِه بِخوام آدَم باشَم!

– چرِا خوبِیای منَ دلتِو میَزنه!

مًَنـ هًَمونیًَمـ ڪٍِعـ هیشکیعـ با اًَخلاقٍِشـ
حالـ نٍِمیکُنٍِع

هَمَتون مِثِه خَندِهآم ڪُصشِعرَین

نَعٍ دٌوٍصٍتً دٍآرَمٍ نَعً عَزَتٍ بَدَمٍ مٍیًآدٍ مٍیًآنٍگًیٍنّٰ بِگٍیًرٍیً مٍیًبٍیًنٍیً مٌهِمً نٍیًصٍتٍیًعّٰ!

زًڹډڰىّٓ میڿڒڂھ عّێنً ٺآښٌٕ ٵمږۏزٍٓ ځڮمٍ
مٌېڪنًٕی ڦڒڍأ ٱڷټمٳسٕٓ!

حآجی وآس مآ مُشکِلآت دیگِه شُدِع شُکُلآت!

اگه من سیب بودم لوگوی اپل بادمجون میشد!

بَرٍ لَبٍ مٍآ صٍوٌخٍتِعً دِلٍآنً خَنٍدِعً
حَرٍآمٍعً مَشٍتٍیً!

هّرّ چّقّدّمّ بّخّاّیّ بّیّخّیّاّلّ بّاّشّیّ بّاّزّمّ یّهّ مّشّتّ لّاّشّیّ نّمّیّزّاّرّنّ تّوّ حّاّلّ خّوّدّتّ بّاّشّیّ!

عٍیًچً وَقٍتً صٍآفٌ صٍآدِعً نَبٍآعٍشً یِکَمٍیً خٍآرٍ دٍآرٍ بًآعٍشً خٌوٍشِشٌوٍنً مٍیًآدٍ!

اَصَنٍ شٌمٍآعً مَلَکِعً دِلًهٍآعً مَنَمٍ صَرٍ دَصٍتِعً وِلٍ هٍآعٰ

فاز میگیرن بَرامون اونآیی که خودِمون
بهشون برق وَصل کردیم!

حٰادٍثََم یٍٍهُُو مْیگامٌّ مٰٓیرًًم

ێھ ٹکٷن بڍێد ب زڼڋگیٹۈڹ بڌاړیڍآډمإێى
کھ شڶ ٷٱێښٹآډن ڬڹإړٹؤڹ بڒێزن!

یِجور نادیدَت میگیرم خودت بِه
بُودَنِت شَک کُنی!

سَلیقِه ها عَوَض شُدِه بَدا خواستَنی تَرشُدَن!

ڋىڰۿ حۇصڸع ۿیڃکسۈ ڼڊإرم ځتێ ټۈێی
که میڳێ حتې من?!

مَنٌوٍ عَزٍ دٌوٍرً تَمٍآشٍآ کٌنٍ نَزٍدًیٍکً مَنٍ بٍیًآیٍ
کٌوٍنِتً مٍیًزٍآرَمٍ

̸خه ع̸ددیم نی̸ست̸ی بزا̸رمت ز̸یر راد̸یکال ج̸ذرتو بگ̸یرم!

روابِط عاشِقانع شُدع مص فیلتر شکن
دو روز اولش فقد خوبع!

– اَگِه تا اَبَد دِلَم بَرات تَنگ موند چئ?

دنبال آرامش نگرد ، آرامش تو تنهاییه!

یھ لَشکَرَم نِمیتونِھ شِکَستَم بِدِھ ،
تُو کِھ عَدَدی نیستی گُلِھ مَن!

ما بد نشدیم فقط شبیه خودتون شدیم! 🙂